کمال ابراهیمی

استادیار گروه علوم پایه

آخرین مدرک تحصیلی

دکتریph.D

رتبه

استادیار