کمال ابراهیمی

استادیار گروه علوم پایه

اطلاعات تماس پست الکترونیک: k.ebrahimi@arums.ac.ir
تلفن:
آدرس:
رتبه علمی استادیار
محل خدمت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل